14/11/2022 15:28        

Học Bồi dưỡng thường xuyên Chương trình 03 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022 - 2023

Thực hiện công văn số 1335/GDĐT-MN ngày 03/11/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang V/v mở lớp Bồi dưỡng thường xuyên Chương trình 03 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022 - 2023. 

Được sự phân công của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang, sáng ngày 12/11/2022 trường mầm non Phương Sơn tổ chức điểm cầu học trực tuyến cho giáo viên; cán bộ quản lý tham gia học ở điểm cầu trường mầm non Ngọc Hiệp.

Nội dung bồi dưỡng:

* Cán bộ quản lý gồm 02 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Quản lý cảm xúc bản thân của người CBQL trong cơ sở GDMN (mô đun QLMN3);

- Chuyên đề 2: Giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới (mô đun QLMN 5).

* Giáo viên mầm non gồm 02 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (mô đun GDMN 15);

- Chuyên đề 2: Kỹ năng giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ (mô đun GVMN 26).

 

 

 
Video